PROVOZNÍ ŘÁD

FITNESS SPORTOVNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA BODY CARE

I. Provozovatel

Provozovatelem fitnesscentra je Jiří Wagner.

Odpovědným vedoucím je Jiří Wagner.

IČO: 88545679

DIČ: CZ8008095117

II. Všeobecné údaje

Název a sídlo fitcentra: Body Care Sportovní a vzdělávací centrum, ul. Palackého třída 162, 612 00 Brno- Královo pole

Kapacita: 30 osob

Provozní (dočasná)doba:

po – pá 7.00-11:00 14:00– 18.00

so - zavřeno

ne - zavřeno

Tel.: + 420 731 440 260

www.body-care.cz

 • Návštěvník sportovního a vzdělávací centra Body Care (dále jen centra) je povinen řídit se provozním řádem centra a pokyny obsluhy/trenérů.
 • Zakoupením/registrací (vstupu, permanentky nebo složením kreditu) návštěvník stvrzuje že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat v prostorách centra.
 • Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechávat jej bez dozoru.
 • Pro malé děti – do 7 let – je prostředí centra nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné!!! Přivede-li však návštěvník takto malé dítě, je povinen jej v zájmu jeho bezpečnosti, ale také s ohledem na ostatní cvičence, posadit do relaxační zóny ke stolu. Dítě se v žádném případě nesmí volně pohybovat v prostoru posilovny a vylézat na posilovací stroje, konzumovat potraviny v prostorách určených ke cvičení.
 • Návštěvník svým vstupem souhlasí s provozním řádem
 • Cvičenec může využít při koupi permanentní vstupenky na jméno nabídku zhotovení této s fotografií. Tato je zhotovena zdarma. V případě nevyužití služby s fotografií, bude cvičenec při předložení této vstupenky obsluhou vyzván ke kontrole totožnosti, aby nedocházelo ke zneužívání.
 • Znemožní-li cvičenec tuto kontrolu, nebude vpuštěn do prostor fitcentra.
 • Služby centra je možné využívat pouze po zaplacení vstupného nebo po předložení platné permanentky centra Body Care. Bez předložení/zaplacení nemusí být návštěvník vpuštěn.

III. Provozní podmínky

 • V prostorách centra je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO zdržování se nebo cvičení pod vlivem alkoholických, omamných a psychotropních látek.
 • Po celou dobu cvičení musí být v prostorách fitcentra přítomna obsluha.
 • Fitness centrum je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován, poslední možnost vstupu je 1 hodinu před koncem provozní doby. Nejpozději opouští zákazník fitness centrum 15min před uzavírací dobou.
 • Ihned za hlavními dveřmi je cvičenec povinen se přezout do čisté sportovní obuvi. K tomuto účelu slouží lavice ve vestibulu. Nepřezutý cvičenec se špinavou obuví nebude vpuštěn do prostor fitcentra.
 • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna a v ní šatní uzamykatelne skříňky. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) mimo prostor šatny je zakázáno.
 • Šatní skříně nejsou trezor, proto si cenné věci nenechávejte ve skříňkách, ale u obsluhy na baru. V případě ztráty těchto věcí ze šatní skříně, nenese provozovatel fitness centra zodpovědnost.
 • Z hygienických a bezpečnostních důvodů vyžadujeme během cvičení používat čisté a nezapáchající sportovní oblečení (např.tričko,tepláky nebo legíny) a pevnou sportovní obuv.
 • U obsluhy si návštěvník zakoupí vstupenku či předloží permanentku, vyzvedne klíč od šatní skříně. Bude mu založen konzumní účet. Po převlečení odevzdá klíč, který mu obsluha opět vydá po ukončení cvičení a vyrovnání konzumního účtu a oproti permanentce, kterou obsluha přebírá výměnou za klíček od šatní skříňky.
 • Konzumace vlastních nápojů v PET láhvích a jídla v centru Body Care je zakázána. Vyjímku tvoří vlastní nápoje vrcholových sportovců pouze ve sportovní láhvi (bidon). K tomuto účelu slouží bar, kde si cvičenec může zakoupit různé druhy nápojů (studených, teplých, míchaných, nealkoholických).
 • V celém prostranství fitcentra, šatnách, chodbách i na WC je zakázáno kouřit.
 • Návštěvník si je vědom svého zdravotního stavu a cvičí na vlastní zodpovědnost a úmyslně či nevhodně nepřeceňují své fyzické schopnosti. V případě nevolnosti/zranění doporučujeme okamžitě informovat obsluhu baru nebo instruktora.
 • V případě dlouhodobého úrazu či nemoci může být platnost permanentek prodloužena pouze po včasném předložení lékařského potvrzení či nemocenského lístku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitcentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
 • Stroje centra Body Care jsou z bezpečnostních důvodů pravidelně udržované a kontrolované na závady. Pokud se přesto závada vyskytne před, během nebo po cvičení, je návštěvník povinen okamžitě toto nahlásit obsluze baru a stanoviště dále nepoužívat.
 • Cvičení na takovémto stroje je poté zakázáno a bude zajištěna oprava.
 • Nastavení některých strojů může vyžadovat odbornou obsluhu, v případě nejasností doporučujeme požádat obsluhu baru/instruktora o pomoc a předejít tak zranění nebo poškození zařízení.
 • V případě, že návštěvník způsobí hmotnou škodu na majetku či vybavení centra Body Care, bude po něm požadována náhrada v plné výši.
 • Jakékoliv úpravy a přesouvání strojového a rozměrného vybavení fitcentra je zakázáno.
 • Je zakázáno používat vlastní cvičící pomůcky a jakkoli měnit stávající rozmístění posilovny.
 • V prostorách centra Body Care není možné bez předchozí konzultace s majitelem provozovat trenérskou činnost, prodej vlastního zboží či vylepování reklamy a letáků.
 • V případě zničení nebo opakované ztráty členské karty může být naúčtována částka 100,- Kč pro její opětovné vystavení.
 • Předměty vyšší finanční hodnoty je možné si uschovat do bezpečnostních skříněk.
 • Návštěvník přítomný ve fitcentru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním cvičícím. Telefonické hovory provádí v ústranní.
 • Pokud nebude tuto zásadu dodržovat, bude po slovním upozornění vykázán z prostoru fitcentra bez náhrad.

IV. Pravidla chování ve fitness centru

 • Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
 • Kardiostroje a další zařízení v posilovně potřísněné potem otírejte,prosím, k tomu určenými dezinfekčními prostředky nanesením na ubrousek. Nestříkejte dezinfekci přímo na ovládací panely kardiostrojů.
 • Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu.Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte a nenechávejte na osách.
 • Na kožené části strojů a žíněnky je nutno používat ručníky. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu. Ručníky jsou k dispozici u obsluhy.
 • Činky odkládejte na gumovou podložku, aby nedošlo k poškození činek či podlahy.
 • U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc.
 • Cvičenci nesmí vstupovat do kanceláře, do prostranství za barem, úklidové komory a na WC pro zaměstnance.
 • Cvičenci užívají prostory fitcentra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 • Všichni cvičenci včetně doprovodu jsou povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny obsluhy a nařízení provozního řádu vyvěšená v prostorách fitcentra.

V. Skupinová cvičení

 • Pro návštěvníky skupinových cvičení doporučujeme dostavit se alespoň 10min před započetím hodiny z důvodů plynulého a včasného odbavení a nenarušování hodiny.
 • Z důvodů omezeného počtu míst na skupinových hodinách je nutné se předem rezervovat.
 • Rezervace míst je možné provádět osobně, telefonicky nebo online rezervačním systémem. Na rezervace přes e-mail a SMS nebudeme reagovat.
 • Rušení rezervací je možné osobně,telefonicky nebo online rezervačním systémem. Zrušení rezervace přes e-mail/ SMS není možné.
 • Zrušení rezervací provádějte minimálně 6 hodin před započetím lekce.
 • V případě rezervace místa a nedostavení se bez omluvení blokujete místo jinému zájemci a hodina vám bude naúčtována nebo odebrána z kreditu.

VI. První pomoc a hygiena provozu

 • Pro potřeby první pomoci je u obsluhy k dispozici lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 • Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
 • Provozovatel fitcentra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech (denně) jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 • Nářadí se desinfikuje otíráním vlhkým hadrem s roztokem dezinfekčního prostředku.

VII. Odpověnost za provoz

 • Za zařízení fitness centra, za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel Jiří Wagner

VIII. Závěrečná ustanovení

 • V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky.
 • Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení.
 • Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude schválen dodatek interního předpisu.
 • Poplatek za užívání fitcentra je stanoven provozovatelem.
 • Každý uživatel fitcentra je povinen dodržovat tento interní předpis.

Žádáme všechny návštěvníky aby dodržovali čistotu a hygienu v prostorách centra Body Care. Cvičte s ohledem aby nedošlo k újmě na zdraví Vašem nebo ostatních.Tento řád platí pro všechny stejně bez ohledu na věk, pohlaví či společenské postavení. Naším cílem je, aby jste se zde cítili příjemně, snadno dosáhli svých cílů a Váš pobyt zde nebyl narušován neukázněnými návštěvníky.    

 

Údaje nutné pro vydání členské karty  

Datum registrace:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Telefon:

Email:

Podpis: