PROVOZNÍ ŘÁD

SPORTOVNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA BODY CARE

I. Provozovatel

Provozovatelem fitnesscentra je Jiří Wagner.

Odpovědným vedoucím je Jiří Wagner.

IČO: 88545679

DIČ: CZ8008095117

II. Všeobecné údaje

Název a sídlo fitcentra: Body Care Sportovní a vzdělávací centrum, ul. Palackého třída 162, 612 00 Brno- Královo pole

Kapacita: 30 osob

Provozní (dočasná)doba:

po – st 7.00-11:00 14:00– 20.00

čt - pá 7.00-11:00 14:00– 18.00

so - zavřeno

ne - zavřeno

Tel.: + 420 731 440 260

www.body-care.cz

 • Návštěvník svým vstupem souhlasí s dodržováním provozního řádu, který si před vstupem řádně přečetl a seznámil se s jeho zněním.
 • Návštěvník sportovního a vzdělávací centra Body Care (dále jen centra) je povinen řídit se provozním řádem centra a pokyny obsluhy/trenérů.
 • Zakoupením/registrací (vstupu, permanentky nebo složením kreditu) návštěvník stvrzuje, že se seznámil a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat v prostorách centra.
 • Cvičenec musí dosáhnout věku 18ti let. Je-li mladší (0 – 17 let), je mu vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechávat jej bez dozoru.
 • Pro malé děti – do 7 let – je prostředí centra nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné!!! Přivede-li však návštěvník takto malé dítě, je povinen jej v zájmu jeho bezpečnosti, ale také s ohledem na ostatní cvičence, posadit do relaxační zóny ke stolu. Dítě se v žádném případě nesmí volně pohybovat v prostoru posilovny a vylézat na posilovací stroje, konzumovat potraviny v prostorách určených ke cvičení.
 • Vstup do centra řídí automatický systém (turniket). Pro průchod je nutné se registrovat aby došlo při vstupu k identifikaci návštěvníka a potvrzení platnosti vstupu (sken identifikačního kódu).
 • Znemožní-li cvičenec tuto kontrolu, nebude vpuštěn do prostor fitcentra.
 • Služby centra je možné využívat pouze po registraci,zaplacení vstupného nebo po předložení platné permanentky/kreditu nebo karty Multisport. Bez předložení/zaplacení nemusí být návštěvník vpuštěn.
 • Je přísně zakázáno podlézání, přeskakování nebo násilné otáčení turniketu.
 • Překonávání turniketu jinak než je stanoveno v podmínkách je považováno za silné porušení podmínek vstupu a neoprávněné vniknutí. V této souvislosti bude přivolána bezpečnostní agentura v součinnosti s policií.
 • fitness centrum je monitorováno bezpečnostními kamerami za účelem ochrany majetku a dodržování provozního řádu

III. Provozní podmínky

 • V prostorách centra je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO zdržování se nebo cvičení pod vlivem alkoholických, omamných a psychotropních látek.
 • Fitness centrum je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován, poslední možnost vstupu je 1 hodinu před koncem provozní doby. Nejpozději opouští zákazník fitness centrum 15min před uzavírací dobou. Netýká se klientů s VIP vstupem.
 • Ihned za hlavními dveřmi je cvičenec povinen se přezout do čisté sportovní obuvi. K tomuto účelu slouží lavice ve vestibulu. Nepřezutý cvičenec se špinavou obuví nesmí vstupovat do prostor fitcentra.
 • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna a v ní šatní uzamykatelne skříňky. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) mimo prostor šatny je zakázáno.
 • Šatní skříně nejsou trezor, proto si cenné věci nenechávejte ve skříňkách, ale mějte je vždy u sebe. V případě ztráty těchto věcí, nenese provozovatel fitness centra zodpovědnost.
 • Z hygienických a bezpečnostních důvodů vyžadujeme během cvičení používat čisté a nezapáchající sportovní oblečení (např.tričko,tepláky nebo legíny) a pevnou sportovní obuv.
 • Klient si nosí svůj zámek na skříňku, kterou po ukončení cvičení vyklidí. Zákaz nechávání vecí veskřínkách přes noc
 • Na baru jsou zámky k zapůjčení. Za jejich poškození, ztrátu, odchizení bude požadována úhrada v plné výši.
 • Konzumace na baru probíhá formou samoobsluhy. Klient je povinen vše uhradit před opuštěním centra hotově nebo platbou pomocí QR kódu
 • Konzumace vlastních nápojů v PET láhvích a jídla v centru Body Care je zakázána. Vyjímku tvoří vlastní nápoje pouze ve sportovní láhvi (bidon). K tomuto účelu slouží bar, kde si cvičenec může zakoupit různé druhy nápojů (studených, teplých, míchaných, nealkoholických).
 • V celém prostranství fitcentra, šatnách, chodbách, WC i před provozovnou je zakázáno kouřit.
 • Návštěvník si je vědom svého zdravotního stavu a cvičí na vlastní zodpovědnost a úmyslně či nevhodně nepřeceňuje své fyzické schopnosti. V případě nevolnosti/zranění doporučujeme okamžitě informovat instruktora lekce.
 • Zákazníci vykazující jasné onemocnění např.chřipkou, silné nachlazení (silný kašel, neštovice, apod.) nemusí být do centra vpuštěni. NEJEN Vzhledem k protiepidemickým opatřením SARS COV2 doporučujeme všem klientům aby se při projevech JAKÉKOLI nakažlivé nemoci chovali zodpovědně a svou návštěvu fitness centra odložili 
 • V případě dlouhodobého úrazu či nemoci může být platnost permanentek pozastavena/prodloužena pouze po včasném předložení lékařského potvrzení/nemocenského lístku/karantény/úrazu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitcentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
 • Stroje centra Body Care jsou z bezpečnostních důvodů pravidelně udržované a kontrolované na závady. Pokud se přesto závada vyskytne před, během nebo po cvičení, je návštěvník povinen okamžitě toto nahlásit obsluze baru stanoviště dále nepoužívat. 
 • Cvičení na takovémto stroje je poté zakázáno a bude zajištěna oprava.
 • Návštěvník se nesmí pokoušet jakkoli zasahovat do funkčnosti stojů nebo jiných zařízení v centru, jako například jejich opravy, demontáže, přepojování kabelů, zakrývání bezpečnostních kamer  atd..
 • Nastavení některých strojů může vyžadovat odbornou obsluhu, v případě nejasností doporučujeme požádat  instruktora/trenéra o pomoc a předejít tak zranění nebo poškození zařízení. Nezná-li klient používání strojů/metodiku cvičení na nich, nesmí je používat. Doporučujeme kontaktovat jednoho z trenérů a nechat se instruovat.
 • V případě, že návštěvník způsobí hmotnou škodu na majetku či vybavení centra Body Care, bude po něm požadována náhrada v plné výši.
 • Jakékoliv úpravy a přesouvání strojového a rozměrného vybavení fitcentra je zakázáno.
 • Je zakázáno používat vlastní cvičící pomůcky (bez předchozí konzultace) a jakkoli měnit stávající rozmístění posilovny.
 • V prostorách centra Body Care není možné bez předchozí konzultace s majitelem provozovat trenérskou činnost, prodej vlastního zboží či vylepování reklamy a letáků, nebo vyvíjet jakoukoli obchodní činnost/službu.
 • V případě zničení nebo opakované ztráty členské karty může být naúčtována částka 50,- Kč pro její opětovné vystavení.
 • Návštěvník přítomný ve fitness centru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním cvičícím. Telefonické hovory provádí v ústranní a neruší tím ostatní.
 • Při opakovaném porušení těchto zásady, bude po slovním upozornění narušitel vykázán z prostoru fitcentra bez náhrad.

IV. Pravidla chování ve fitness centru

 • Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
 • Kardiostroje a další zařízení v posilovně potřísněné potem otírejte, prosím, k tomu určenými dezinfekčními prostředky nanesením na ubrousek. Nestříkejte dezinfekci přímo na ovládací panely kardiostrojů.
 • Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte a nenechávejte na osách.
 • Na kožené části strojů a žíněnky je nutno používat ručníky. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu. Ručníky jsou k zapůjčení na baru.
 • Činky odkládejte na gumovou podložku, aby nedošlo k poškození činek či podlahy.
 • U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc. Neházejte s náčiním, dochází k jeho poškození.
 • Cvičenci nesmí vstupovat do kanceláře, do prostranství za barem, úklidové komory.
 • Cvičenci užívají prostory fitcentra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 • Všichni cvičenci včetně doprovodu jsou povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny obsluhy/trenéru/instruktorů a nařízení provozního řádu vyvěšená v prostorách fitcentra.

V. Skupinová cvičení

 • Pro návštěvníky skupinových cvičení doporučujeme dostavit se alespoň 10min před započetím hodiny z důvodů plynulého a včasného odbavení a nenarušování hodiny.
 • Z důvodů omezeného počtu míst na skupinových hodinách je nutné se předem rezervovat.
 • Rezervace míst je možné provádět pouze online rezervačním systémem. Na rezervace přes e-mail a SMS nebudeme reagovat.
 • Rušení rezervací je možné pouze online rezervačním systémem. Zrušení rezervace přes e-mail/ SMS není možné.
 • Zrušení rezervací provádějte minimálně 3 hodiny před započetím lekce.
 • V případě rezervace místa a nedostavení se bez omluvení blokujete místo jinému zájemci a bude vám stžen storno poplatek z kreditu.

VI. První pomoc a hygiena provozu

 • Pro potřeby první pomoci je u baru k dispozici lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 • Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
 • Provozovatel fitcentra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech (denně) jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 • Nářadí se desinfikuje otíráním vlhkým hadrem s roztokem dezinfekčního prostředku.
 • Návštěvník je povinen po sobě dezinfikovat a otřít nářadí/stroje potřísněné potem prostředkem k tomu určeným.

VII. Odpověnost za provoz

 • Za zařízení fitness centra, za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel Jiří Wagner
 • Na dodržování provozního řádu dohlíží i trenéři a zákazník je povinen je uposlechnout dojde-li k napomenutí

VIII. Závěrečná ustanovení

 • V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky.
 • Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení.
 • Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude schválen dodatek interního předpisu.
 • Poplatek za užívání fitcentra je stanoven provozovatelem.
 • Každý uživatel fitcentra je povinen dodržovat tento interní předpis.

Žádáme všechny návštěvníky aby dodržovali čistotu a hygienu v prostorách centra Body Care. Cvičte s ohledem aby nedošlo k újmě na zdraví Vašem nebo ostatních.Tento řád platí pro všechny stejně bez ohledu na věk, pohlaví či společenské postavení. Naším cílem je, aby jste se zde cítili příjemně, snadno dosáhli svých cílů a Váš pobyt zde nebyl nikým a ničím narušován.    

  

Provozní řád platný od 1.1.2022