Souhlas s poskytnutím osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Jiří Wagner, se sídlem Sokola-Tůmy 11, 73701 Český Těšín, IČ: 88545679 (dále jen „Správce“), kontaktní adresa: Palackého tř. 162, 61200 Brno, e-mail: info@body-care.cz.

Zpracování je prováděno v jeho provozovně, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

2. Účel zpracování osobních údajů

 • Jméno, příjmení, e-mail, telefonní čísla, korespondenční adresa, název firmy nebo společnosti, přihlašovací jméno, fotografie a pohlaví je nutné zpracovat za účelem:
 • Poskytování internetového přístupu k rezervačnímu systému (správa uživatelského profilu v rezervačním systému, dobíjení kreditu, anebo koupě permanentek)
 • Vedení záznamů o platnosti permanentky, o konzumaci, docházce a pohybu kreditu na účtu
 • Možnosti vytváření a rušení rezervací
 • Zasílání marketingových a obchodních sdělení a informací rezervačního systému
 • Identifikace subjektu v rezervačním systému a marketingové prezentace správce na sociálních sítích a internetu

Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu mezi subjektem osobních údajů a správcem, nejdéle však po dobu deseti let od posledního kontaktování vlastníkem osobních údajů.

3. Text souhlasu

Ve smyslu ust. §5 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. května 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 • Jedná se o tyto údaje a jejich účel využití:
 • Jméno a příjmení (identifikace osoby, základní údaj pro rozlišení uživatele)
 • E-mail (pro zasílání obchodních sdělení, zasílání informací rezervačním systémem, povinný základní údaj nutný pro zajištění komunikace)
 • Telefonní číslo (mobil) (pro případ operativního jednání, konzultací, řešení problémů po telefonu)
 • Korespondenční adresa (pro zasílání dokumentů v písemné podobě)
 • Firma dle obchodního nebo živnostenského rejstříku (údaj pro účetní operace)
 • IČ, DIČ (identifikace pro účetní operace)
 • Přihlašovací jméno (používá se pro přihlášení do účtu uživatele na webových stránkách správce)
 • Fotografie/videa (identifikace v rezervačním systému, marketing správce na sociálních sítích (Instagram, FB) a webových stránkách)

Souhlas bude proveden podpisem tohoto souhlasu v listinné podobě, popř. elektronicky zaškrtnutím políčka při registraci nebo dodatečně zaškrtnutím příslušného pole pro vyjádření souhlasu v účtu uživatele. Neposkytnutí údajů může znamenat, že se nebudete moci přihlásit nebo registrovat do rezervačního systému, které Body Care (Jiří Wagner) používá. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena.

4. Poučení

S výše uvedeným zpracováním udělujte svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, Jiří Wagner, korespondenční adresa: Palackého tř. 162, 61200 Brno, info@body-care.cz.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte dále právo:

 • Požadovat po nás na vaši žádost informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, nebo potvrzení, že vaše údaje byly vymazány. Správce má právo na úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Svůj souhlas se zpracováním odvolat a požadovat po nás výmaz těch osobních údajů, na který se nevztahuje jiný právní důvod zpracování osobních údajů
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

V Brně dne 24.5.2018

Jiří Wagner